2020 09 18

การอบรมครูคำสอนอาสาสมัครสังฆมณฑลอุดรธานี
นำทีมโดย คุณพ่อลูกา พัฒนา อุปการ อุปสังฆราชสังฆมณพลอุดรธานี,
คุณพ่อฟรังซิสอัสซีซี สุรพงษ์ ลาบุดดี เจ้าอาวาสอาสนวิหารพระมารดานิจานุเคราะห์
คุณครูเรืองชัย วรรณธัญญารัตน์ และ คุณครูกาญจนา ศรีเชียงหวาง
วันที่ 13 - 18 กันยายน ค.ศ.2020 ณ ศูนย์คริสตศาสนธรรม จ.อุดรธานี

2020 09 13B

โรงเรียนภูมิปัญญาผู้สูงวัย อาทิตย์ที่หก "ครอบครัว สังคม ในยุค 4G"
โดย คุณพ่อฟรังซิสอัสซีซี สุรพงษ์ ลาบุดดี วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน ค.ศ.2020
เวลา 9.30 น. ณ ศาลาพระมารดานิจจานุเคราะห์ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

2020 09 13A

พิธีบูชาขอบพระคุณอาทิตย์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา
โดย คุณพ่อฟรังซิสอัสซีซี สุรพงษ์ ลาบุดดี เจ้าอาวาสฯ
ร่วมกับ คุณพ่อนิโคลัส สราวุธ สหายแก่น
วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน ค.ศ.2020 เวลา 08.00 น.
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

2020 09 12

อบรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ทักษะชีวิตของวัยรุ่นกับสุขภาวะทางเพศ
พิธีเปิดการฝึกอบรม โดย คุณพ่อลูกา พัฒนา อุปการ อุปสังฆราชสังฆมณฑลอุดรธานี
ให้การอบรม โดย ทีมวิทยากร คณะมูลนิธิบ้านนิจจานุเคราะห์
วันเสาร์ที่ 12 กันยายน ค.ศ.2020 ณ ศูนย์คริสตศาสนธรรมอุดรธานี