2019 02 09C

พิธีร่วมแสดงความยินดีแก่สงฆ์ใหม่ และ การอวยพร โดย
คุณพ่อเปโตร สดใส จันทร์โลมาพระสงฆ์ใหม่ แห่ง สังฆมณฑลอดุรธานี
วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2019
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

2019 02 09B

พิธีบวชพระสงฆ์ เปโตร สดใส จันทร์โลมา สงฆ์คนที่ 31 ของสังฆมณฑลอุดรธานี
พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี ประธานีพิธี
วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2019 เวลา 10.00 น.
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

2019 02 09A

วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2019 เวลา 9.30 น.
พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัยประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
ร่วมกับคณะสงฆ์ นักบวช และ บรรดาพ่อแม่พี่น้องสัตบุรุษให้การต้อนรับ
สังฆานุกรเปโตร สดใส จันทร์โลมา ด้วยขบวนแห่ และ
การแสดงจากบริเวณหน้าโรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี
สู่อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์เพื่อเตรียมพร้อมเข้ารับพิธีบรรพชา

2019 02 08

สวดเทเซ่ภาวนาเพื่อกระเเสเรียก คืนก่อนวันเข้ารับการบรรพชา
สังฆานุกรเปโตร สดใส จันทร์โลมา
วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2018 เวลา 19.00 น.
ณ บ้านมารดาสงฆ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี