2020 11 22B

โรงเรียนภูมิปัญญาผู้สูงวัย "เตรียมความพร้อมสู่วันสำเร็จ"
โดย คุณพ่อฟรังซิสอัสซีซี สุรพงษ์ ลาบุดดี วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ.2020
ณ ศาลาพระมารดานิจจานุเคราะห์ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

2020 11 22A

พิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์ สมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล
โดย บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ.2020 เวลา 08.00 น.
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

2020 11 21

ฉลองวัดแม่พระฟาติมา เมืองพล เวลา 09.30 น. คุณพ่อเปโตร สุรินทร์ อยู่สุข
เจ้าอาวาสวัดฯ ร่วมกับบรรดานักบวช, พี่น้องสัตบุรุษ, คณะครู และ นักเรียน
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ให้การต้อนรับบิชอปยอแซฟ ลือชับ ธาตุวิสัย
ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี ด้วยการแสดงที่บริเวณลานหน้าวัดแม่พระฟาติมา
เวลา 10.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย บิชอปลือชัย เป็นประธานในพิธี
โอกาสนี้ มีเยาวชนรับศีลมหาสนิทครั้งแรก และ เข้าพิธีรับศีลกำลังจำนวน 6 คน
หลังพิธีฯ พระคุณเจ้าทำการเสก และ มอบสายประคำเป็นที่ระลึกให้แก่น้องๆ ผู้รับศีล
ก่อน บิชอป, พระสงฆ์, นักบวช, คณะครู, นักเรียน และ บรรดาพี่น้องสัตบุรุษจะ
รับประทานอาหารกลางวัน และ รับชมการแสดง จากโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ร่วมกัน
วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน ค.ศ.2020 ณ วัดแม่พระฟาติมา เมืองพล จ.ขอนแก่น

2020 11 15B

โรงเรียนภูมิปัญญาผู้สูงวัย "ประเมิณผล เรียนรู้ สู่ผลงานนำเสนอ"
โดย คุณพ่อฟรังซิสอัสซีซี สุรพงษ์ ลาบุดดี วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน ค.ศ.2020
เวลา 9.30 ณ อาคารคาทอลิก ชั้น 1 อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี