บทเทศน์เดือนมกราคม 2017

วันสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ ปี A

วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา ปี A

วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา ปี A

วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา ปี A

 

บทเทศน์เดือนมกราคม 2018

วันสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ ปี B

วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา ปี B

วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา ปี B

วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา ปี B

 

บทเทศน์เดือนมกราคม 2019

วันสมโภชพระนางมารีย์ พระชนนีพระเจ้า ปี C

วันสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ ปี C

วันฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง ปี C

วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา ปี C

วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา ปี C

 

บทเทศน์เดือนมกราคม 2020

วันสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ ปี A

วันฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง ปี A

วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา ปี A