คลินิก ศูนย์สุขภาพ และสถานพักฟื้น

ศูนย์ สมาคม สำนักงาน

สถานฝึกธรรมสันติราชา

 

โรงเรียนของสังฆมณฑล

ร.ร.มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ร.ร.มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น

ร.ร.มหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม

ร.ร.มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่

ร.ร.มหาไถ่ศึกษาเมืองพล

ร.ร.มหาไถ่ศึกษาเลย

ร.ร.มหาไถ่ศึกษาท่าบม

ร.ร.มหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ

ร.ร.อนุบาลมหาไถ่ศึกษาอุดรธานี

ร.ร.มหาไถ่ศึกษาบ้านดุง

ร.ร.อนุบาลมหาไถ่ศึกษาโพนสูง

ร.ร.มหาไถ่ศึกษากุมภวาปี

 

โรงเรียนคาทอลิกในสังฆมณฑล

 ร.ร.พระกุมารเยซูขอนแก่น

ร.ร.อนุบาลมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่

ร.ร.มหาไถ่ศึกษาโนนสมบูรณ์

ร.ร.เซนต์เมรี่

ร.ร.วิสุทธิวงศ์โพนสูง

ร.ร.เซนต์ปอลหนองคาย

ร.ร.โรซารีโอวิทยา

ร.ร.มารีย์พิทักษ์อุดรธานี

ร.ร.อนุบาลนิจจานุเคราะห์

ร.ร.เซนต์จอห์นท่าบม