คลินิก ศูนย์สุขภาพ และสถานพักฟื้น

ศูนย์ สมาคม สำนักงาน

สถานฝึกธรรมสันติราชา

 

โรงเรียนของสังฆมณฑล

1.    อนุบาลมหาไถ่ศึกษา อุดรธานี

      163/1 ถ.นเรศวร ต.หมากแข้ง

      อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

      โทร. 0-4222-1503

2.    มหาไถ่ศึกษา บ้านดุง

      ตู้ ปณ.4 อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190

      โทร. 0-4227-1253 โทรสาร 0-4227-3962

3.    อนุบาลมหาไถ่ศึกษา โพนสูง

      ตู้ ปณ.15 อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190

      โทร. 0-4214-5694

4.    มหาไถ่ศึกษา กุมภวาปี

      466 ม.10 อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110

      โทร. 0-4220-2327 โทรสาร 0-4220-3091

5.    มหาไถ่ศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

      182/13 ถ.ชาตะผดุง ต.ในเมือง

      อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

      โทร. 0-4322-4446, 0-4332-6501 ถึง 2,

      0-4332-7441 โทรสาร 0-4332-6299

6.    มหาไถ่ศึกษา ขอนแก่น

      182/1 ถ.ชาตะผดุง ต.ในเมือง

      อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

      โทร. 0-4322-1463

      โทรสาร 0-4332-7834

7.    มหาไถ่ศึกษา บ้านน้อยสามเหลี่ยม

      164/5 ถ.มะลิวัลย์ ต.ในเมือง

      อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

      โทร./โทรสาร 0-4323-9820

8.    มหาไถ่ศึกษา บ้านไผ่

      641/5 ถ.เจนจบทิศ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110

      โทร. 0-4327-2009, 0-4332-9743

      โทรสาร 0-4332-9747

9.    มหาไถ่ศึกษา เมืองพล

      150/3 ถ.พลรัตน์ อ.พล จ.ขอนแก่น 40120

      โทร. 0-4341-4037

      โทรสาร 0-4341-4037

10.   มหาไถ่ศึกษา เลย

      8 ถ.เลย-เชียงคาน ต.กุดป่อง

      อ.เมือง จ.เลย 42000

      โทร. 0-4281-1754

      โทรสาร 0-4281-4975

11.   มหาไถ่ศึกษา ท่าบม

      หมู่ 8 บ้านท่าบม ต.เขาแก้ว

      อ.เชียงคาน จ.เลย 42110

      โทร. 0-4280-1113

12.   มหาไถ่ศึกษา บึงกาฬ

      78 ม.7 ถ.พ้นทุกข์ภัย ต.วิศิษฐ์

      อ.เมือง จ.บึงกาฬ 38000

      โทร. 0-4249-1215

      โทรสาร 0-4249-1930

  

โรงเรียนของคณะนักบวชหญิง

1.    เซนต์เมรี่ (คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์)

      129 ถ.นิตโย ต.หมากแข้ง

      อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

      โทร. 0-4222-1346, 0-4222-2458

      โทรสาร 0-4224-0115

2.    วิสุทธิวงศ์ (คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์)

      200 หมู่ 1 ต.โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190

      โทร. 0-4214-5697

      โทรสาร 0-4214-5696

      E-mail: phonsung@fma.or.th

3.    มารีย์พิทักษ์ (คณะรักกางเขนแห่งท่าแร่)

      438 ซ.พฤกษชาติ ถ.นิตโย ต.หนองบัว

      อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

      โทร. 0-4224-3629

4.    พระกุมารเยซู ขอนแก่น (คณะพระกุมารเยซู)

      182/4 ถ.ชาตะผดุง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

      โทร. 0-4322-8001

      โทรสาร 0-4327-0200

5.    พระกุมารเยซู บ้านไผ่ (คณะพระกุมารเยซู)

      641/61 ถ.เจนจบทิศ อ.บ้านไผ่

      จ.ขอนแก่น 40110

      โทร. 0-4327-2004

6.    พระกุมารเยซู โนนสมบูรณ์ (คณะพระกุมารเยซู)

      83/1 ถ.มิตรภาพ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น 40110

      โทร. 0-4326-7086

7.    เซนต์ปอล หนองคาย (คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร)

      84 ม.5 ต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

      โทร. 0-4241-3551

      โทรสาร 0-4246-2280

8.    โรซารีโอวิทยา (คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร)

      119/1 ถ.แก้ววรวุฒิ ต.เวียงคุก

      อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

      โทร. 0-4243-8104, 0-4243-8105, 0-4243-8232

      โทรสาร 0-4243-8231

9.    การศึกษาเด็กพิเศษมารีย์นิรมล (คณะธิดาเมตตาธรรม)

      ตู้ ปณ.109 อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

      โทร. 0-4324-1632

      โทรสาร 0-4323-6597

   

10.  โฮลี่เมรี่ อุดรธานี (สถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย)

      195 หมู่11 ต.นาข่า

      อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

      โทร. 081 374 7377

 

โรงเรียนของคณะนักบวชชาย

1.    ดอนบอสโกวิทยา (คณะซาเลเซียน)

      ถ.โพนพิสัย อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

      โทร. 0-4232-5556, 0-4222-2436,

      0-4224-9615 โทรสาร 0-4232-4873

2.    อนุบาลนิจจานุเคราะห์ (คณะพระมหาไถ่)

      140 ม.5 ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

      โทร. 0-4241-1838, 0-4241-1773

      โทรสาร 0-4241-1838

โรงเรียนของฆราวาส

เซนต์จอห์น ท่าบม

      หมู่ 8 บ้านท่าบม ต.เขาแก้ว

      อ.เชียงคาน จ.เลย 42110

 

      โทร. 0-4280-1287