2020 08 16B

โรงเรียนภูมิปัญญาผู้สูงวัย อาทิตย์ที่สอง "รากฐานความเชื่อคริสตชน"
โดย คุณพ่ออังเฮล เบเคริล (พ่อแองเจโล)
วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม ค.ศ.2020 เวลา 9.30 น.
ณ อาคารคาทอลิก ชั้น 2 อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

2020 08 16A

พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ
โดย บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
ร่วมกับคุณพ่อฟรังซิสอัสซีซี สุรพงษ์ ลาบุดดี, คุณพ่ออีจีนุส บุญเลิศ สร้างกุศลในพสุธา,
คุณพ่อเปาโล ไพศาล เต็มอรุณรุ้ง และ คุณพ่อเปาโล เปรม คุณโดน
วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม ค.ศ.2020 เวลา 08.00 น.
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี
หลังพิธีฯ รับประทานอาหารว่าง, รับซื้อสินค้าจากเยาวชน และ รับชมการแสดงดนตรี
ของน้องๆ กลุ่มเยาวชนอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี
ในกิจกรรม “หม่องนี่...หละม่วน” ประจำเดือนสิงหาคม
(กิจกรรมเยาวชนจะมีในทุกวันอาทิตย์ที่สามของเดือน)

2020 08 15

ภาพบรรยากาศพิธีบูชาขอบพระคุณ บวชอัครสังฆราชอันตน วีระเดช ใจเสรี
เป็นประมุของค์ใหม่แห่ง อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม ค.ศ.2020 เวลา 10.00 น.
 ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล บ้านท่าแร่ ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร

2020 08 12

คุณพ่อลูกา พัฒนา อุปการ อุปสังฆราชสังฆมณฑลอุดรธานี
พร้อมกับ คุณพ่อฟรังซิสอัสซีซี สุรพงษ์ ลาบุดดี
เจ้าอาวาสอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี
และ บรรดาพี่น้องผู้ผ่านการอบรมชีวิตครอบครัว
ร่วมการชุมนุม พบปะ แลกเปลี่ยน และ แบ่งปัน
ในหัวข้อ "ครอบครัวอภิบาลครอบครัว"
วันพุธที่ 12 สิงหาคม ค.ศ.2020 เวลา 09.00 - 14.30 น.
ณ ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี