2020 03 26

วจนพิธีกรรม ร่วมใจภาวนาวอนขอองค์พระเป็นเจ้าทรงเป็นความบรรเทาใจปัดเป่าโรค COVID-19
ให้หมดสิ้นในเร็ววันเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้ป่วยที่ติดเชื้อโรคไวรัส โควิด-19,
บรรดาบุคลากรทางการแพทย์ และ บรรดาพี่น้องทั้งชาวไทย และ ทั่วโลก
โดย บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม ค.ค. 2020 เวลา 19.00 น. ณ บ้านพระมารดาพระสงฆ์ สังฆมณฑลอุดรธานี

2020 03 22

พิธีบูชาขอบพระคุณ อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต
โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี ร่วมกับ
คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เจ้าอาวาสฯ และ คุณพ่ออังเฮล เบเคริล (คุณพ่อแองเจโล)
วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม ค.ศ.2020 เวลา 08.00 น.
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

ปัจจุบัน คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ
คุณพ่ออังเฮล เบเคริล เป็นคุณพ่อปลัดฯ
* ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 06.15 น. 08.00 และ 17.00 น.
+ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น.
- พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น

2020 03 21

ประกาศจากสังฆมณฑลอุดรธานี
งดการประกอบพิธีกรรมและพิธีบูชาขอบพระคุณเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2020 ถึงวันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2020 ค.ศ.2020

2020 03 20