พิธีบูชาขอบพระคุณ ตรีวารคืนที่ 2 เตรียมฉลองชุมชนแห่งความเชื่ออาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี เวลา 19.30 น. วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน ค.ศ.2018 โดย คุณพ่อวินัย แสนงาม เป็นผู้เทศน์

^_^ และขอเชิญร่วมตรีวารเพื่อเตรียมใจก่อนฉลองชุมชนแห่งความเชื่ออาสนวิหารฯ อุดรธานี

วันศุกร์ที่ 22 มิ.ย. 2018 เวลา 19.00 น. มีพิธีแห่พระรูปแม่พระนิจจานุเคราะห์ รอบอาสนวิหารฯ ผู้เทศน์โดย คุณพ่อเลิศอัมพร พรมผาย

^_^ และในวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน ค.ศ.2018 ขอเชิญร่วมโมทนาคุณพระเจ้าโอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่ออาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.30 น. โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี

พิธีบูชาขอบพระคุณ ตรีวารวันแรกเตรียมฉลองชุมชนแห่งความเชื่ออาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี เวลา 19.30 น. วันพุธที่ 20 มิถุนายน ค.ศ.2018 โดย คุณพ่อบัวทอง บุญทอด เป็นผู้เทศน์

^_^ และขอเชิญร่วมตรีวารเพื่อเตรียมใจก่อนฉลองชุมชนแห่งความเชื่ออาสนวิหารฯ อุดรธานี

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิ.ย. 2018 เวลา 19.30 น. เทศน์โดย คุณพ่อวินัย แสนงาม

วันศุกร์ที่ 22 มิ.ย. 2018 เวลา 19.30 น. เทศน์โดย คุณพ่อเลิศอัมพร พรมผาย

ซึ่งจะมีพิธีแห่พระรูปแม่พระนิจจานุเคราะห์ รอบอาสนวิหารฯ

และในวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน ค.ศ.2018 ขอเชิญร่วมโมทนาคุณพระเจ้าโอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่ออาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.30 น.

โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี

วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน ค.ศ. 2018

พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี

มาเยี่ยมเยียนพี่น้องคริสตชนวัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย

พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.30 น. โอกาสนี้ มีพี่น้องสัตบุรุษจากบ้านหนองไผ่ และบ้านนาสิงห์ มาร่วมด้วย

หลังพิธีฯ พระคุณเจ้าได้พูดคุย ถามไถ่ความเป็นอยู่ ...รับฟังความคิดเห็นและความต้องการของพี่น้องที่นี่อย่างใกล้ชิด และท่านยังได้แบ่งปันการไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ที่นครรัฐวาติกัน กรุงโรม ประเทศอิตาลี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2018 ที่ผ่านมา

ปัจจุบัน คุณพ่อราชาเศกขลา เรดดี้ บ๊อบบา, S.V.D. เป็นเจ้าอาวาส และมีมิซาทุกวันเสาร์ เวลา 17.00 น.

ขอโมทนาคุณพระเจ้าที่ได้ประทานพระพรอันอุดมให้แก่ชุมชนแห่งความเชื่อนี้เสมอไป

วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2018 ณ วัดพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนม์ บ้านโนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น ได้จัดฉลองวัดประจำปี โดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี เป็นประธานในพิธี   พระสงฆ์ นักบวช ซิสเตอร์ และสัตบุรุษจากที่ต่าง ๆ  เดินทางมาร่วมงานจำนวนมาก... พิธีบูชาขอบพระคุณ  เริ่มเวลา 10.30 น. ในโอกาสนี้ พระสังฆราชได้โปรดศีลกำลังและศีลมหาสนิทให้กับนักเรียนชาย-หญิง จำนวน 7 คน   นับเป็นพระพรที่พระเจ้าโปรดประทานแก่ชุมชนแห่งความเชื่อในเขตจังหวัดขอนแก่นเสมอมา

ปัจจุบัน คุณพ่อดอมินิก ซาวีโอ พงษ์พันธ์ ม่วงมีรส เป็นเจ้าอาวาส และมีมิสซา ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.00 น.