สมโภชพระคริสตเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ
วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2018 พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2018 พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2018

ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี