2019 06 27

พิธีนพวาร พระมารดานิจจานุเคราะห์ เพื่อเทิดเกียรติแด่แม่พระ
เตรียมจิตใจก่อนร่วมงานเปิดปีฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม
คุณพ่อยอห์น สมพงษ์ เตียวตระกูล, C.Ss.R. อุปสังฆราชสังฆมณฑลอุดรธานี ประธานพิธี
วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน ค.ศ.2019 วันฉลองพระมารดานิจจานุเคราะห์
เวลา 19.30 น. ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี
หลังพิธีฯ พระสงฆ์, นักบวช และ พี่น้องสัตบุรุษ
รวมถวายช่อดอกไม้แด่รูปแม่พระมารดานิจจานุเคราะห์
ก่อนรับประทานอาหารว่างยามเย็นร่วมกัน

2019 06 25

พิธีบูชาขอบพระคุณ (มิสซาแรก) ของ คุณพ่อยอห์น เอกพงษ์ สุวิชากร
 พระสงฆ์จากสังฆมณฑลจันทบุรี (สัตบุรุษวัดพระผู้ไถ่ เสาวภา องค์รักษ์)
เวลา 06.30 น. วันอังคารที่ 25 มิถุนายน ค.ศ.2019
ณ วัดพระแม่รับสาร (อารามกาปูชิน) จ.อุดรธานี

2019 06 23

พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 08.00 น. วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน ค.ศ.2019
โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี
หลังพิธีฯ พระสังฆราช, พระสงฆ์, นักบวช และ พี่น้องสัตบุรุษ
ร่วมพิธีแห่ศีลมหาสนิท โอกาสสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า

ปัจจุบัน คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ
คุณพ่ออังเฮล เบเคริล เป็นคุณพ่อปลัดฯ
* ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00 และ 17.00 น.
+ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น.
- พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น

2019 06 22

งานเปิดตัวโครงการ "500 ปี พระคัมภีร์สู่สามัญชน ก้าวที่ 2"
วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2019 เวลา 10.00 น. - 12.00 น.
พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี อธิษฐานเปิดงาน
รับฟังการแสดงเพลงพิเศษจากคณะนักร้องประสานเสียง
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา และ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
อธิษฐานเปิดตัวโครงการ โดย ศาสนาจารย์ ธีรพันธ์ ขอบใจ
ศิษยาภิบาลคริสตจักรสามัคคีธรรมอุดรร่วมฟังคำพยาน และเสวนาในหัวข้อ
“เปลี่ยนชีวิตเด็กไทยด้วยพระวจนะ” โดย ผู้ร่วมเสวนา
พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
ศาสนาจารย์ ดร.ประชา ไทยวัชรมาศ ศิษยาภิบาลคริสตจักรสัจจธรรมแบ๊บติสต์ อุดรธานี
คุณสาวิตรี โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการองค์การหนังสือกำลังใจประเทศไทย (One Hope Thailand)
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ จังหวัดอุดรธานี