2019 02 08

สวดเทเซ่ภาวนาเพื่อกระเเสเรียก คืนก่อนวันเข้ารับการบรรพชา
สังฆานุกรเปโตร สดใส จันทร์โลมา
วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2018 เวลา 19.00 น.
ณ บ้านมารดาสงฆ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี

2019 02 06

วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2019 เวลา 6.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ
โอกาศครบรอบ 9 ปี การอภิเษกเป็นพระสังฆราช
พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
พระคุณเจ้าลือชัย เป็น ประธานในพิธี
หลังพิธีฯ พระสงฆ์, น้องๆ สามเณร, และ พี่น้องสัตบุรุษ
ร้องแพลงแสดงความยินดี และ มอบของขวัญแด่พระคุณเจ้า
ก่อนรับประทานอารหารว่างยามเช้าร่วมกัน ณ บ้านมารดาสงฆ์ จ.อุดรธานี

2019 02 05

พิธีบูชาขอบพระคุณวันตรุษจีน วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2019 เวลา 9.00 น.
พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี ประธานพิธี
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

2019 02 03

พิธีบูชาขอบพระคุณอาทิตย์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา
โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
ร่วมกับ คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เจ้าอาวาส
และ คุณพ่อยอห์น ปรีชา สหายแก่น
วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2019 เวลา 08.00 น.
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

: ปัจจุบัน คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ
คุณพ่ออังเฮล เบเคริล, คุณพ่อยอห์น ปรีชา สหายแก่น
และ คุณพ่อเปาโล ประเสริฐ คุณโดน เป็นคุณพ่อปลัดฯ
* ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00 และ 17.00 น.
+ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น.
- พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น.