2018 12 16B

วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม ค.ศ.2018 หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ
พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
เดินทางมาพบปะ และ เยี่ยมเยียนกลุ่มคริสตชน
วัดนักบุญยอแซฟ บ้านถิ่น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
พระสังฆราชได้ใช้โอกาสนี้สนทนา สอบถาม และ พูดคุย
กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องสัตบุรุษลูกวัดอย่างใกล้ชิด
ปิดท้ายด้วยการเสก และ มอบสายประคำเป็นที่ระลึก
ให้พ่อแม่พี่น้องสัตบุรษได้ใช้ภาวนาในโอกาสเทศกาล
เตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้านี้ และ การสวดภาวนาในทุกคืนวัน
ก่อนรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันอย่างเป็นกันเอง
ในภาคบ่าย พระสังฆราช ลือชัย พร้อมกับ เจ้าอาวาสวัด
คุณพ่อเฟอร์มิน รีอาโน. I.E.M.E.ได้ออกเดินทาง
เยี่ยมเยียนผู้ป่วย, ผู้สูงอายุ, และ พี่น้องสัตบุรุษตามบ้านในชุมชน
ไต่ถามถึงสารทุกข์สุขดิบ, มอบของขวัญ และ สายประคำ,
อวยพร และ เป็นกำลังให้ทุกๆ บ้านที่ได้เข้าไปพบปะพูดคุย
ขอโมทนาคุณพระเจ้าที่ได้ประทานพระพรอันอุดม
ให้แก่ชุมชนแห่งความเชื่อนี้เสมอไป

2018 12 16A

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า
วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม ค.ศ.2018
พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 08.30 น.
โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย
ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี เป็นประธานในพิธี
ร่วมกับคุณพ่อเฟอร์มิน รีอาโน. I.E.M.E.
ณ วัดนักบุญยอแซฟ บ้านถิ่น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
สิ้นสุดพิธีฯ ด้วยการเสกรูป นักบุญยอแซฟ

: วัดนักบุญยอแซฟ บ้านถิ่น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
มีพิธีบูชาขอบพระคุณทุกวันอาทิตย์ เวลา 8.30 น
ปัจจุบัน คุณพ่อเฟอร์มิน รีอาโน,I.E.M.E.เป็นเจ้าอาวาส

2018 12 15N

พิธีนพวารเตรียมสมโภชพระคริสตสมภพ (คืนแรก)
วันที่ 15 ธันวาคม ค.ศ.2018 เวลา 19.30 น.
โดย คุณพ่อเปาโล ประเสริฐ คุณโดน ผู้เทศน์
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

2018 12 15

วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม ค.ศ.2018
ฉลองวัดนักบุญยอห์น อัครสาวก บ้านโปร่งเย็น อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
เวลา 10.00 น. คุณพ่อลูกา พัฒนา อุปการ เจ้าอาวาสวัด, พระสงฆ์,
นักบวช, และ พ่อแม่พี่น้องสัตบุรุษร่วมขบวนแห่ และ รับชมการแสดง
ต้อนรับพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
เวลา 10.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ พระสังฆราช เป็นประธานีในพิธี
พลังพิธีฯ พระสังฆราช, พระสงฆ์, นักบวช และ พ่อแม่พี่น้องสัตบุรุษ
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันท่ามกลางสายลมเย็นฉ่ำเดือนธันวา

: วัดนักบุญยอห์น อัครสาวก บ้านโปร่งเย็น อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
มีพิธีมิสซาหมุนเวียนกับ วัดแม่พระรับสาร บ้านโนนสมบูรณ์
วัดละ 2 อาทิตย์ต่อเดีอน เวลา 13.00 น.
ปัจจุบัน คุณพ่อลูกา พัฒนา อุปการ เป็นเจ้าอาวาสวัด