วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน ค.ศ. 2018

พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี

มาเยี่ยมเยียนพี่น้องคริสตชนวัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย

พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.30 น. โอกาสนี้ มีพี่น้องสัตบุรุษจากบ้านหนองไผ่ และบ้านนาสิงห์ มาร่วมด้วย

หลังพิธีฯ พระคุณเจ้าได้พูดคุย ถามไถ่ความเป็นอยู่ ...รับฟังความคิดเห็นและความต้องการของพี่น้องที่นี่อย่างใกล้ชิด และท่านยังได้แบ่งปันการไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ที่นครรัฐวาติกัน กรุงโรม ประเทศอิตาลี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2018 ที่ผ่านมา

ปัจจุบัน คุณพ่อราชาเศกขลา เรดดี้ บ๊อบบา, S.V.D. เป็นเจ้าอาวาส และมีมิซาทุกวันเสาร์ เวลา 17.00 น.

ขอโมทนาคุณพระเจ้าที่ได้ประทานพระพรอันอุดมให้แก่ชุมชนแห่งความเชื่อนี้เสมอไป

วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2018 ณ วัดพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนม์ บ้านโนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น ได้จัดฉลองวัดประจำปี โดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี เป็นประธานในพิธี   พระสงฆ์ นักบวช ซิสเตอร์ และสัตบุรุษจากที่ต่าง ๆ  เดินทางมาร่วมงานจำนวนมาก... พิธีบูชาขอบพระคุณ  เริ่มเวลา 10.30 น. ในโอกาสนี้ พระสังฆราชได้โปรดศีลกำลังและศีลมหาสนิทให้กับนักเรียนชาย-หญิง จำนวน 7 คน   นับเป็นพระพรที่พระเจ้าโปรดประทานแก่ชุมชนแห่งความเชื่อในเขตจังหวัดขอนแก่นเสมอมา

ปัจจุบัน คุณพ่อดอมินิก ซาวีโอ พงษ์พันธ์ ม่วงมีรส เป็นเจ้าอาวาส และมีมิสซา ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.00 น.

หลังจากได้มีการพิจารณาร่วมกับคณะที่ปรึกษาฯ...มีความเห็นว่า สามเณรสังฆมณฑลอุดรธานี “สามเณรเปโตร วันฉลอง บุราณ” สัตบุรุษวัดพระวิสุทธิวงศ์โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี มีความเหมาะสมที่จะรับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ของสังฆมณฑลฯ และอนุญาตให้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ได้ ...จะมีพิธีบวชฯ ในวันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม ค.ศ. 2018 เวลา 10.00 น. ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อ.เมือง จ.อุดรธานี

ประกาศ ณ วันอังคารที่ 12 มิถุนายน ค.ศ. 2018

วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน ค.ศ.2018 เวลา 08.00 น. ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี ร่วมกับ คุณพ่อยอห์น ปรีชา สหายแก่น

หลังพิธีมิสซา สภาภิบาลวัด กล่าวต้อนรับคุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน และมอบมาลัยกลอน... โอกาสที่ท่านย้ายเข้ามาเป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี คนปัจจุบัน

: ปัจจุบัน คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ, คุณพ่ออังเฮล เบเคริล, คุณพ่อยอห์น ปรีชา สหายแก่น และคุณพ่อเปาโล ประเสริฐ คุณโดน เป็นคุณพ่อปลัดฯ ** ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00 และ 17.00 น. **
++ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น. พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น. ++