วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม ค.ศ.2018 เวลา 09.30 น. พิธีศีลล้างบาปสำหรับเด็ก โดย คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ทั้ง 3และร่วมยินดีกับทั้ง 3 ครอบครัว

วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม ค.ศ.2018 เวลา 08.00 น.
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี
พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัยประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
ร่วมกับคุณพ่อยอห์น ปรีชา สหายแก่น

: ปัจจุบัน คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ,
คุณพ่ออังเฮล เบเคริล, คุณพ่อยอห์น ปรีชา สหายแก่น
และคุณพ่อเปาโล ประเสริฐ คุณโดน เป็นคุณพ่อปลัดฯ … **
ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00 และ 17.00 น. **
++ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น.
พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น. ++

วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 2018 เวลา 19.00 น. สวดสายประคำ เวลา 19.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน ประธานพิธี ร่วมกับ คุณพ่อยอห์น ปรีชา สหายแก่นและคุณพ่อเปาโล ประเสริฐ คุณโดน หลังพิธีตัวแทนเขตรับมอบแม่พระ ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน ค.ศ.2018 อาทิตย์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา เวลา 08.00 น. ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี ร่วมกับคุณพ่อเปาโล สมนึก สุทธิ อุปสังฆราช, คุณพ่อเปโตร สุรินทร์ อยู่สุข อธิการบ้านเณรสันติราชา และคุณพ่อนิโคลัส สราวุธ สหายแก่นรองอธิการบ้านเณรฯ...โอกาสนี้ พระคุณเจ้าได้โปรดศีลล้างบาปแก่ผู้ใหญ่ จำนวน 5 คน ...การรับศีลล้างบาป ผ่านไปด้วยความสง่างาม สมเกียรติแก่การเกิดใหม่ในพระเจ้า ด้วยน้ำและพระจิต นำมาซึ่งความสุขแก่ผู้ที่ได้รับศีลล้างบาปเอง และสัตบุรุษในวัด ศีลล้างบาป เป็นจุดเริ่มต้นของการเข้ามาเป็นศริสตชน ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นทางเข้าเพื่อมาพบเจอกับศีลศักดิ์สิทธิ์ประการอื่นๆ และได้รับพระพรจากพระเป็นเจ้าอย่างมากมาย โดยอาศัยความเชื่อและความศรัทธาที่มีอยู่ในตนเอง และวันนี้มีพระสงฆ์ นักบวช ซิสเตอร์ และพี่น้องสัตบุรุษ ได้ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสนี้จำนวนมาก