2020 11 16A

พิธีบูชาขอบพระคุณอาทิตย์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา
โดย บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
ร่วมกับ คุณพ่อนิโคลัส สราวุธ สหายแก่น
วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน ค.ศ.2020 เวลา 08.00 น.
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

2020 11 14

ฉลองวันคล้ายวันถวายอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี
งานฉลองกตัญญุตาสงฆ์ธรรมทูต งานเฉลิมฉลองปีพระวาจา
ฉลอง 50 ปี ชีวิตสงฆ์ คุณพ่อยอห์น ไพโรจน์ สมงาม, C.Ss.R.
ฉลอง 25 ปี ชีวิตสงฆ์ คุณพ่อยอห์น วิรัช อมรพัฒนา, C.Ss.R.
และ ฉลอง 25 ปี ชีวิตสงฆ์ คุณพ่อเปาโล ประสงค์ วงษ์วิบูลย์สิน
เวลา 8.30 น. ขบวนแห่ตัวแทนผู้แพร่ธรรม, ขบวนแห่พระวาจา และ ขบวนแห่พระสงฆ์ผู้ฉลองชีวืตสงฆ์
มุ่งหน้าเข้าอาสนวิหารฯ เพื่อรับการต้อนรับ และ รับชมการแสดงต้อนรับ
เวลา 10.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ โดยมี บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย
ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี เป็นประธานในพิธี หลังพิธีฯ สังฆมณฑลอุดรธานีร่วมพิธีแสดงกตัญญุตา
ต่อพระสงฆ์ นักบวช ธรรมทูต มิชชันนารี และ ฆราวาสแพร่ธรรม ต่อด้วยการร่วมแสดงความยินดี
กับคุณพ่อพระสงฆ์ทั้งสามท่านผู้ฉลอง 50 ปี และ 25 ปี ของชีวิตสงฆ์ในวันนี้
โดย บิชอปลือชัย ทำการมอบใบพรจากองค์พระสันตะปาปา และ พระรูปแม่พระแก่เหล่าคุณพ่อ
ก่อนผู้ฉลองชีวิตสงฆ์ทั้งสามจะทำการอวยพรแก่บรรดาพ่อแม่พี่น้องสัตบุรุษผู้มาร่วมพิธี
ปิดท้ายด้วย บิชอป, พระสงฆ์, นักบวช และ พ่อแม่พี่น้องสัตบุรุษ
รับประทานอาหารกลางวัน และ รับชมการแสดงต่างๆ ร่วมกัน
วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน ค.ศ.2020 ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์อุดรธานี

2020 11 08B

โรงเรียนภูมิปัญญาผู้สูงวัย "คาว หวาน ที่มีประโยชน์"
โดย คุณครูกุลยาภรณ์ สมงาม
วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน ค.ศ.2020 เวลา
09.30 ณ ศาลาพระมารดานิจจานุเคราะห์
อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

2020 11 08A

พิธีบูชาขอบพระคุณอาทิตย์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา
โดย บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน ค.ศ.2020 เวลา 08.00 น.
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี