2020 06 26

พิธีนพวารพระมารดานิจจานุเคราะห์ เพื่อเทิดเกียรติแด่แม่พระ
โดย คุณพ่อเปโตร วันฉลอง บุราณ
และ การถวายช่อดอกไม้แด่รูปพระมารดานิจจานุเคราะห์
วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน ค.ศ.2020 เวลา 19.00 น.
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ุ ดรธานี

2020 06 25B

พิธีนพวารพระมารดานิจจานุเคราะห์ เพื่อเทิดเกียรติแด่แม่พระ
โดย คุณพ่อเปโตร เทียนชัย เกษสุรินทร์, C.Ss.R.
และ การถวายช่อดอกไม้แด่รูปพระมารดานิจจานุเคราะห์
วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน ค.ศ.2020 เวลา 19.00 น.
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์อุดรธานี

2020 06 25A

ผู้อำนวยการศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลอุดรธานี คุณพ่อยอห์นบัปติต์ ปรีชา ศิลาโคตร
พร้อมคุณนิราศ ศิริชัย เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาอุดรธานี
ลงพื้นที่จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเกษตรกรรมและการเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2563
ในโครงการส่งเสริม และ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย
วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน ค.ศ.2020 เวลา 09.30 น.
ณ ศาลากลาง บ้านห้วยมะหรี่ ต.โนนเมือง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

2020 06 24

พิธีนพวารพระมารดานิจจานุเคราะห์ เพื่อเทิดเกียรติแด่แม่พระ
โดย สังฆานุกรเปาโล รัฐพล ลุนอุบล
และ การถวายช่อดอกไม้แด่รูปพระมารดานิจจานุเคราะห์
วันพุธที่ 24 มิถุนายน ค.ศ.2020 เวลา 19.00 น.
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์อุดรธานี