วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2018 ฉลองวัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร บ้านห้วยเล็บมือ จ.บึงกาฬโดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี เป็นประธานในพิธี   พระสงฆ์ นักบวช ซิสเตอร์ และสัตบุรุษจากที่ต่าง ๆ เดินทางมาร่วมงานจำนวนมาก... พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.30 น. โอกาสนี้ พระสังฆราชได้โปรดศีลมหาสนิทและศีลกำลังแก่นักเรียนชาย-หญิง จำนวน 67 คน   นับเป็นพระพรที่พระเจ้าโปรดประทานแก่ชุมชนแห่งความเชื่อนี้เสมอมา หลังพิธีฯ รับประทานอาหารและชมการแข่งขันกีฬา  

ปัจจุบัน คุณพ่อวินัย แสนงาม เป็นเจ้าอาวาส

วันจันทร์ที่ 1 มกราคม ค.ศ.2018 เริ่มปีใหม่ในพระพรของพระเจ้า ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี โดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ สมโภชพระนางมารีย์ พระชนนีพระเจ้า ร่วมกับคุณพ่อพรภิรมย์ บุญทรัพย์, คุณพ่อประเสริฐ คุณโดน, คุณพ่อสราวุธ สหายแก่น, คุณปรีชา สหายแก่น….นักบวช ซิสเตอร์ และพี่น้องสัตบุรุษร่วมในพิธีจำนวนมาก ในโอกาสนี้เอง พระคุณเจ้า ได้ให้โอวาทและอวยพรปีใหม่แก่ทุกคน เพื่อการเริ่มต้นปีใหม่ในความรักต่อพระเจ้าและต่อเพื่อนพี่น้องของเรา

วันอังคารที่ 26 ธันวาคม ค.ศ. 2017 เวลา 10.00 น. โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี 
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

พิธีบูชาขอบพระคุณ อุทิศแด่พระคุณเจ้ายอร์ช ยอด พิมพิสาร,C.Ss.R. พระสังฆราชกิตติคุณ สังฆมณฑลอุดรธานี ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี (คืนที่ 5)
วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2017 เวลา 19.00 น. สวดสายประคำ  เวลา 19.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย คุณพ่อปรีชา ธรรมนิยม, O.M.I.( พระสงฆ์คณะธรรมฑูลแห่งมารีนิรมล-ร่วมกับพระสงฆ์คณะพระวจนาตถ์และคณะธรรมฑูลนักบุญวินเซนเดอปอล