2020 09 27B

โรงเรียนภูมิปัญญาผู้สูงวัย อาทิตย์ที่แปด
"เรียนรู้การทำเครื่องจักรสาน วิถีชาวบ้าน" โดย ทีมงานผู้สูงอายุโพนสูง
วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน ค.ศ.2020 เวลา 9.30 น.
ณ อาคารคาทอลิก ชั้น 2 อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

2020 09 27A

พิธีบูชาขอบพระคุณอาทิตย์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา
โดย บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
ร่วมกับ คุณพ่อฟรังซิสอัสซีซี สุรพงษ์ ลาบุดดี
และ คุณพ่อนิโคลัส สราวุธ สหายแก่น
วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน ค.ศ.2020 เวลา 08.00 น.
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

2020 09 26

กิจกรรมเยาวชนสัญจร วันเสาร์ที่ 26 กันยายน ค.ศ.2020
เยาวชนอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี นำน้องๆ สามเณร
ร่วมสนุกไปกับกิจกรรมคุณธรรม ณ สถานฝึกธรรมสันติราชา อุดรธานี
ก่อนแวะเยี่ยมเยี่ยน, มอบของขวัญ, เล่นดนตรี และ ส่งความสุข
แก่บรรดาพ่อแม่ผู้สูงอายุ ณ บ้านพักคนชรา จังหวัดอุดรธานี

2020 09 25

การอบรมครูคำสอนเต็มเวลาสังฆมณฑลอุดรธานี นำทีมโดย
คุณพ่อลูกา พัฒนา อุปการ} คุณพ่อเปโตร รังสรรค์ ภานุรักษ์,
คุณพ่อมีคาแอล ณัฐพงษ์ แสนสุริวงศ์, คุณพ่อฟาม ดิงห์ ต๋วน, S.V.D.,
คุณครูเรืองชัย วรรณธัญญารัตน์ และ คุณครูกาญจนา ศรีเชียงหวาง
วันที่ 20 - 25 กันยายน ค.ศ.2020 ณ ศูนย์คริสตศาสนธรรมอุดรธานี