วันอังคารที่ 26 ธันวาคม ค.ศ. 2017 เวลา 10.00 น. โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี 
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

พิธีบูชาขอบพระคุณ อุทิศแด่พระคุณเจ้ายอร์ช ยอด พิมพิสาร,C.Ss.R. พระสังฆราชกิตติคุณ สังฆมณฑลอุดรธานี ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี (คืนที่ 5)
วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2017 เวลา 19.00 น. สวดสายประคำ  เวลา 19.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย คุณพ่อปรีชา ธรรมนิยม, O.M.I.( พระสงฆ์คณะธรรมฑูลแห่งมารีนิรมล-ร่วมกับพระสงฆ์คณะพระวจนาตถ์และคณะธรรมฑูลนักบุญวินเซนเดอปอล

พิธีบูชาขอบพระคุณ อุทิศแด่พระคุณเจ้ายอร์ช ยอด พิมพิสาร,C.Ss.R. พระสังฆราชกิตติคุณ สังฆมณฑลอุดรธานี ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

วันศุกรที่ 22 ธันวาคม 2017 เวลา 19.00 น. สวดสายประคำ เวลา 19.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย พระสังฆราช ยอแซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล, S.D.B.