2019 02 23

ฉลองวัดพระมหาไถ่ อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2019
10.00 น. ต้อนรับพระสังฆราช ยอแซฟ ลือชัย​ ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
ด้วยการแสดงจากน้องๆ เยาวชน และ ผู้สูงอายุชมรมรักสุขภาพ ปากคาด
10.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ พระคุณเจ้าประธานพิธี
หลังพิธีฯ พระสังฆราช, พระสงฆ์, นักบวช และ พี่น้องสัตบุรุษรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน
: วัดพระมหาไถ่ อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ มีพิธีบูชาขอบพระคุณ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 11.00 น.

2019 02 19

ฉลองวัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2019
9.30 น. คุณพ่อเปาโล ประสงค์ วงษ์วิบูลย์สิน, O.M.I. เจ้าอาวาส และ
พ่อแม่พี่น้องสัตบุรุษให้การต้อนรับพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย
ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานีด้วยการแสดงจากน้องๆ เยาวชน และ เหล่าผู้สูงอายุ
10.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ พระคุณเจ้าลือชัย เป็นประธานในพิธี
หลังพิธีฯ พระสังฆราช, พระสงฆ์, นักบวช และ พี่น้องสัตบุรุษรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

2019 02 17B

อาจารย์ และ นักศึกษา มหาลัยราชภัฏดรธานีผู้เข้าร่วมอบรม
ในโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา/บริหารสถานศึกษา
พบปะพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
และ เข้าเยี่ยมเยียนคณะซิสเตอร์กลาริสกาปูชิน อารามแม่พระรับสาร
วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2019
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

2019 02 17A

พิธีบูชาขอบพระคุณอาทิตย์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา
โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
ร่วมกับ คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ,
คุณพ่อเปโตร สุรินทร์ อยู่สุข และ คุณพ่อนิโคลัส สราวุธ สหายแก่น
วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2019 เวลา 08.00 น.
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี
โอกาสนี้มีเยาวชนเข้าพิธีรับศีลกำลังจำนวน 37 คน
และ รับศีลมหาสนิทเป็นครั้งแรกจำนวน 5 คน

: ปัจจุบัน คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ
คุณพ่ออังเฮล เบเคริล, คุณพ่อยอห์น ปรีชา สหายแก่น
และ คุณพ่อเปาโล ประเสริฐ คุณโดน เป็นคุณพ่อปลัดฯ
* ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00 และ 17.00 น.
+ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น.
- พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น.