พิธีบูชาขอบพระคุณ ตรีวารคืนที่ 2 เตรียมฉลองชุมชนแห่งความเชื่ออาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี เวลา 19.30 น. วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน ค.ศ.2018 โดย คุณพ่อวินัย แสนงาม เป็นผู้เทศน์

^_^ และขอเชิญร่วมตรีวารเพื่อเตรียมใจก่อนฉลองชุมชนแห่งความเชื่ออาสนวิหารฯ อุดรธานี

วันศุกร์ที่ 22 มิ.ย. 2018 เวลา 19.00 น. มีพิธีแห่พระรูปแม่พระนิจจานุเคราะห์ รอบอาสนวิหารฯ ผู้เทศน์โดย คุณพ่อเลิศอัมพร พรมผาย

^_^ และในวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน ค.ศ.2018 ขอเชิญร่วมโมทนาคุณพระเจ้าโอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่ออาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.30 น. โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี