ฉลองวัดแม่พระฟาติมา อ.พลจ.ขอนแก่น
วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2018 เวลา 10.00 น. คุณพ่อซีโมน ไมตรี ทาสุวรรณ์นำทีมคณะครู และ นักเรียน
จากโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา เมืองพลร่วมต้อนรับ พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
เวลา 10.30 พิธีบูชาขอบพระคุณพระสังฆราชลือชัย เป็นประธานในพิธีในโอกาสนี้ มีนักเรียนชาย-หญิง
รับศีลมหาสนิทและศีลอภัยบาปครั้งแรก จำนวน 3 คนและนักเรียนชาย-หญิง รับศีลกำลัง จำนวน 6 คน
หลังพิธี พระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวช คณะครู นักเรียนและพี่น้องสัตบุรุษรับประธานอาหารร่วมกัน
พร้อมรับชมการแสดงหลากหลายณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา เมืองพล จ.ขอนแก่น