ประกาศจากสังฆมณฑลอุดรธานี
งดการประกอบพิธีกรรมและพิธีบูชาขอบพระคุณเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2020 ถึงวันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2020 ค.ศ.2020

2020 03 20