2020 05 24

ประกาศอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี จะเปิดวัด
ประกอบพิธีกรรม นับตั้งแต่วันอาทิตย์สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์
คือ วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม ค.ศ. 2020 เป็นต้นไป
โดยมีข้อปฏิบัติการมาร่วมพิธีกรรม ดังนี้
1.สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ตลอดพิธีฯ
2.วัดอุณหภูมิ ต้องไม่เกิน 37.5 องศา
3.ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่ทางวัดเตรียมให้ไว้
4.ลงทะเบียนผู้มาร่วมในพิธีกรรมทุกครั้ง
5.นั่งตามที่กำหนดไว้ เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม
6.ถ้ารู้ตัวว่าไม่สบายหรือมีอาการคล้ายไข้หวัด ของดเข้าร่วมพิธีฯ
อาสนวิหารฯ มีมิสซาวันอาทิตย์ 2 รอบ คือ รอบ 08.00 น. และ 17.00 น.
สามารถรองรับสัตบุรุษได้รอบละไม่เกิน 200 ที่นั่ง
ควรมาก่อนเวลา เพื่อผ่านจุดคัดกรอง ตามมาตรการและข้อปฎิบัติ