พิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพ และ ฝังร่างเปโตร พิลา ลาบุดดี (บิดาของคุณพ่อสุรพงษ์ ลาบุดดี)
โดย บิชอป ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี ประธานพิธี
วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน ค.ศ.2023 ณ วัดนักบุญยอห์น นอยมันส์ บ้านภูสวาท อ.บุุ่งคล้า จ.บึงกาฬ

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด (Link to Gallery)

พิธีบูชาขอบพระคุณอาทิตย์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา
โดย บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัยประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี ประธานพิธี
หลังพิธีฯ พระคุณเจ้าให้เกียรติเป็นประธานในการมอบทุนการศึกษา
แก่บรรดาน้องๆ นักเรียนนักศึกษาภายใต้โครงการทุนการศึกษามูลนิธิภคินีศรีชุมพาบาล หนองคาย
วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน ค.ศ.2023 เวลา 08.00 น. ณ ศาลาพระมารดานิจจานุเคราะห์
อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด (Link to Gallery)

ฉลองเทิดเกียรติพระมารดานิจจานุเคราะห์ พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น.
โดย บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี ประธานพิธี
หลังพิธีฯ พระคุณเจ้า, คณะสงฆ์, นักบวช และ พี่น้องสัตบุรุษรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน ค.ศ.2023 ณ ศาลาพระมารดานิจจานุเคราะห์
อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด (Link to Gallery)

พิธีบูชาขอบพระคุณตรีวารเพื่อเตรียมจิตใจฉลองพระมารดานิจจานุเคราะห์ คืนที่ 3
โดย คุณพ่อชัยนรินทร์ เหลาพรม, C.Ss.R.
หลังพิธีฯ คุณพ่อ, คณะสงฆ์, นักบวช และ พี่น้องสัตบุรุษร่วมแห่พระรูป
แม่พระมารดานิจจานุเคราะห์ รอบอาสนวิหารฯ และ ถวายดอกไม้แด่พระแม่
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2023 เวลา 19.00 น. ณ ศาลาพระมารดานิจจานุเคราะห์ จ.อุดรธานี

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด (Link to Gallery)