ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง “ครอบครัวคุณวิไล เพชรพนมพร”

ผู้สนับสนุนร่วมบริจาคประตูใหญ่หน้าวัด จำนวน 150,000 บาท

ขอพระเจ้าอำนวยพรและขอให้ทุกท่านจงเจริญสุขตลอดไป

วันอาทิตย์ ที่ 28 พฤษภาคม 2017 เวลา 08.00 น.

ณ ศาลาพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

ร่วมด้วยคุณพ่อปิยพงษ์ ลือเลื่อง และคุณพ่อสราวุธ สหายแก่น

ปัจจุบัน คุณพ่อลอเรนซ์ พรภิรมย์ บุญทรัพย์ เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ,

คุณพ่ออังเฮล เบเคริล คุณพ่อปลัดฯ