วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2017 เวลา 19.00 น. สวดสายประคำ เวลา 19.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์... 

วจนพิธีกรรมและพิธีบูชาขอบพระคุณ อุทิศแด่พระคุณเจ้ายอร์ช ยอด พิมพิสาร,C.Ss.R. พระสังฆราชกิตติคุณ สังฆมณฑลอุดรธานี ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2017 พระสงฆ์คณะพระมหาไถ่เป็นเจ้าภาพ เวลา 19.00 น. สวดสายประคำ เวลา 19.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย พระสังฆราช ฟิลิป บรรจง ไชยรา,C.Ss.R. ประธานพิธี


ชมได้ที่ เพจ FB: thai catholicmedia และ ช่อง Youtube : สังฆมณฑลอุดรธานี