พิธีบูชาขอบพระคุณอาทิตย์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา
โดย บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย
ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี ประธานพิธี
วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน ค.ศ. 2023
ณ ศาลาพระมารดานิจจานุเคราะห์ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด (Link to Gallery)

งานฉลองแม่พระบังเกิด และ โอกาสครบรอบ 60 ปี การก่อตั้งคณะพลมารีย์ สังฆมณฑลอุดรธานี
ระลึกถึง 25 ปี และ 6 ปี การจากไปของ พระคุณเจ้าคลาเรนซ์ เจมส์ ดูฮาร์ต (21 ก.ย. 1998)
และ พระคุณเจ้ายอร์ช ยอด พิมพิสาร (18 ธ.ค. 2017) ประมุขกิติคุณ สังฆมณฑลอุดรธานี
พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.30 น.
โดย บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี ประธานพิธี
วันเสาร์ที่ 2 กันยายน ค.ศ. 2023 ณ ศาลาพระมารดานิจจานุเคราะห์
หลังพิธีฯ รำลึก และ ถวายดอกไม้แด่ พระคุณเจ้าดูฮาร์ต และ พระคุณเจ้ายอด
ณ สุสานคาทอลิก สักวันวิลล่า อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด (Link to Gallery)

การประชุมสภาภิบาล สังฆมณฑลอุดรธานี สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2023
วจนพิธีกรรมเปิดประชุม โดย คุณพ่อลูก พัฒนา อุปการ อุปสังฆราชสังฆมณฑลอุดรธานี
อบรมวิถีชุมชนวัด (BECs) และ การประกาศข่าวดีโลกยุตปัจจุบัน
โดย คุณพ่อมีคาแอล วัชรินทร์ ต้นปรึกษา, คุณพ่อเปโตร วิมานใจ
นาแว่น คุณพ่อมีคาแอลธัญญา ศรีอ่อน และ คุณพ่อเปาโดล ไตรรงค์ มุลตรี
พิธีบูชาขอบพระคุณปิดการประชุม โดย บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
วันจันทร์ที่ 28 และ วันอังคารที่ 29 สิงหาคม ค.ศ.2023 ณ ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด (Link to Gallery)

พิธีบูชาขอบพระคุณอาทิตย์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา
โดย คุณพ่อฟรังซิส อัสซีซี สุรพงษ์ ลาบุดดี
เจ้าอาวาสอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์
วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม ค.ศ.2023 เวลา 08.00 น.
ณ ศาลาพระมารดานิจจานุเคราะห์ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด (Link to Gallery)