วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2017 สังฆมณฑลอุดรธานี ได้จัดพิธีถวายอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี
ฉลอง 50 ปี แห่งความรักและพระพร
ฉลอง 50 ปี ชีวิตนักบวช คุณพ่อเปโตร ประสิทธิ์ ตรงสหพงศ์, C.Ss.R.
ฉลอง 25 ปี ชีวิตสงฆ์ คุณพ่อเปโตร โกวิทย์ เจริญพงศ์ และ คุณพ่อไมเกิ้ล วัฒนา ศรีวรกุล, C.Ss.R.

เวลา 10.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณถวายอาสนวิหาร โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย  ธาตุวิสัย  ประธานในพิธี  ณ  อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี

วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2017 สังฆมณฑลอุดรธานี ได้จัดพิธีถวายอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี
ฉลอง 50 ปี แห่งความรักและพระพร
ฉลอง 50 ปี ชีวิตนักบวช คุณพ่อเปโตร ประสิทธิ์ ตรงสหพงศ์, C.Ss.R.
ฉลอง 25 ปี ชีวิตสงฆ์ คุณพ่อเปโตร โกวิทย์ เจริญพงศ์ และ คุณพ่อไมเกิ้ล วัฒนา ศรีวรกุล, C.Ss.R.

เวลา 09.00 น. พิธีต้อนรับพระอัครสังฆราชพอล ชาง อิน-นัม พระสมณทูตนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทย,พระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวช กล่าวรายงาน มอบของที่ระลึกและเกียรติบัตร แด่ผู้มีน้ำใจดีที่ร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนซ่อมแซมอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์อุดรธานี

ขอเรียนเชิญท่านรับของที่ระลึกในงาน โอกาสถวายอาสนวิหารฯ ในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2017 เวลา 09.00 น. ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี ...ทางสำนักพระสังฆราชฯขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนซ่อมแซมอาสนวิหารฯ จึงขอเรียนเชิญท่านที่ได้บริจาคในยอดเงินตั้งแต่ 30,000 บาท ขึ้นไป มาร่วมงานและรับของที่ระลึก หากท่านไม่สามารถมาร่วมงานได้ ขอความกรุณาช่วยโทร.แจ้ง มายังศูนย์กลางสังฆมณฑลอุดรธานี หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพระสังฆราชฯ โทรศัพท์ 0-4221-1449 (คุณพ่อสมนึก สุทธิ) หรือ เจ้าหน้าที่ฯ คุณแนส 08-1769-1527 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รายชื่อผู้บริจาคซ่อมแซมอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี ตั้งแต่ 30,000 บาท ขึ้นไป

1.บมจ. ธนาคารกรุงเทพฯ สำนักงานใหญ่ จำนวน 6,000,000 บาท

2. ครอบครัวคุณชาติศิริ  โสภณพนิช  จำนวน 2,000,000 บาท

3.เปาโล พิสิฐ นวชาติโฆษิต  จำนวน 1,000,000 บาท

4.ครอบครัว MJ จำนวน 1,000,000 บาท

5. สำนักวาติกัน กรุงโรม อิตาลี  จำนวน 529,500 บาท

6.คุณวิโรจน์ กิจไกรลาศ  จำนวน 500,000 บาท

วันอังคารที่ 31 ตุลาคม ค.ศ. 2017 เวลา19.00 น. วจนพิธีกรรมและคืนรูปแม่พระ

เวลา 19.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย คุณพ่อลอเรนซ์ พรภิรมย์ บุญทรัพย์ ประธานพิธี

พระสงฆ์ ซิสเตอร์ และสัตบุรุษจำนวนมาก ร่วมใจพร้อมกันในวันปิดเดือนแห่งการสวดสายประคำ  จากนั้นได้แห่แม่พระรอบอาสนวิหารฯ พร้อมการสวดสายประคำ  ถวายดอกไม้และคำภาวนาแด่แม่พระ  ณ ศาลาพระมารดานิจจานุเคราะห์อุดรธานี