วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2561 หลังพิธีบูชาขอบพระคุณรอบ 08.00 น. มีพิธีรดน้ำขอพรจากพระคุณเจ้ายอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย, พระสงฆ์ ซิสเตอร์ และผู้สูงอายุ ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2018 เวลา 08.00 น. ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี 
พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี ร่วมกับ
คุณพ่อเปโตร สุรินทร์ อยู่สุข: ปัจจุบัน คุณพ่อลอเรนซ์ พรภิรมย์ บุญทรัพย์ เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ, คุณพ่อยอห์น ปรีชา สหายแก่น และคุณพ่อเปาโล ประเสริฐ คุณโดน เป็นคุณพ่อปลัดฯ 
** ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00 และ 17.00 น. **
++ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น. พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น. ++

วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2018 เวลา 08.00 น. ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี 
พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี ร่วมกับคุณพ่อเปโตร ปิยพงษ์ ลือเลื่อง

: ปัจจุบัน คุณพ่อลอเรนซ์ พรภิรมย์ บุญทรัพย์ เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ, คุณพ่อยอห์น ปรีชา สหายแก่น และคุณพ่อเปาโล ประเสริฐ คุณโดน เป็นคุณพ่อปลัดฯ 
** ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00 และ 17.00 น. **
++ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น. พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น. ++

การเข้าเงียบประจำปี 2018 ของพระสงฆ์สังฆมณฑลอุดรธานี ระหว่างวันที่ 2-6 เมษายน 2018 เทศน์โดยคุณพ่อ อาดรีอาโน เปโลซิน PIME อธิการเจ้าคณะธรรมทูตไทยขอคำภาวนาสำหรับผู้เทศน์และบรรดาพระสงฆ์ที่มาเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจในครั้งนี้ด้วยณ วิชชิ่งทรี รีสอร์ท จ.ขอนแก่น