วันเสาร์ที่ 22 กรกฏาคม 2017 ณ วัดนักบุญอัลฟอนโซ อ.เมือง จ.หนองคาย  ได้จัดฉลองวัดประจำปี โดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี เป็นประธานในพิธี   พระสงฆ์ นักบวช ซิสเตอร์ และสัตบุรุษจากที่ต่าง ๆ  เดินทางมาร่วมงานจำนวนมาก... พิธีบูชาขอบพระคุณ  เริ่มเวลา 10.00 น. ในโอกาสนี้ พระสังฆราชได้โปรดศีลกำลังแก่นักเรียนชาย-หญิง จำนวน 6 คน   นับเป็นพระพรที่พระเจ้าโปรดประทานแก่ชุมชนแห่งความเชื่อในเขตจังหวัดหนองคายเสมอมา

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2017 เวลา 09.30-12.00 น. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ครั้งที่ 2/2017 ณ อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยพระคุณเจ้าประธาน ศรีดารุณศีล ประธานสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย พระคุณเจ้าลือชัย ธาตุวิสัย ประธานแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณพ่ออนุชา ไชยเดช ผู้อำนวยการ สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย พร้อมด้วยคุณพ่อผู้รับผิดชอบสื่อมวลชนคาทอลิก ทั้ง 10 สังฆมณฑล มาเซอร์ ซิสเตอร์ ผู้รับผิดชอบ งานสื่อของคณะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการสื่อมวลชนคาทอลิก ร่วมแบ่งปัน ระดมความคิด เพื่องานสื่อที่ต้องดำเนินต่อไป

พิธีบวชสังฆานุกร แต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรมและผู้อ่านพระคัมภีร์

โดย พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย

 

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2017 เวลา 10.00 น. ณ อาคารมารดาพระผู้ไถ่ สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม

หลังจากได้มีการพิจารณาร่วมกับคณะที่ปรึกษาฯ...มีความเห็นว่า สามเณรสังฆมณฑลอุดรธานี จำนวน 3 ท่าน มีความเหมาะสมที่จะรับศีลบวชเป็นสังฆานุกร และอนุญาตให้สามเณรทั้งสามท่านนี้ รับศีลบวชเป็นสังฆานุกรได้ คือสามเณรเยราร์ด ชนะสิทธิ์ ศิลาโคตร, สามเณรเปโตร วันฉลอง บุราณ, สามเณรเปโตร สดใส จันทร์โลมา ทั้งสามท่านเป็นสัตบุรุษวัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านโพนสูง จ.อุดรธานี...พิธีบวชฯ วันที่ 12 สิงหาคม 2017 เวลา 10.00 น. ณ อาคารมารดาพระผู้ไถ่ วิทยาลัยแสงธรรม อ.สามพราน จ.นครปฐม