ร่วมแสดงความยินดีกับสามเณรใหญ่ สังฆมณฑลอุดรธานี ที่ได้รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร 3 ท่าน

สังฆานุกร เยราร์ด ชนะสิทธิ์ ศิลาโคตร, สังฆานุกร เปโตร วันฉลอง บุราณ, สังฆานุกร เปโตร สดใส จันทร์โลมา

ทั้ง 3 ท่าน เป็นสัตบุรุษวัดพระวิสุทธิวงค์ บ้านโพนสูง จ.อุดรธานี

*ผู้ช่วยพิธีกรรม บราเดอร์ สเตเฟน วุฒิชัย จันทรักษ์  สัตบุรุษวัดพระศรีหฤทัย โพนพิสัย จ.หนองคาย ...

**ผู้อ่านพระคัมภีร์ บราเดอร์ เปาโล รัฐพล ลุนอุบล สัตบุรุษวัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร ห้วยเล็บมือ จ.บึงกาฬ

 

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2017 พระสังฆราช ยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย ประมุขสังฆมณฑลนครสวรรค์ 
เป็นประธานพิธีบวชสังฆานุกร, พิธีแต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรมและผู้อ่านพระคัมภีร์ 
ณ อาคารมารดาพระผู้ไถ่ สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน

การรวมพลังศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตัวแทนคริสตชนคาทอลิกจังหวัดอุดรธานี นำโดย คุณเจฟฟรี่ วีลเลอร์, คุณทัศนีย์ คงชุ่มชื่น, คุณดาวเรือง อักษราภักดี เข้าร่วมพิธีฯ โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ร่วมจิตอธิษฐานขอพระพรขององค์พระผู้เป็นเจ้า เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล ถวายแด่พระองค์ท่าน ผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดิน ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม ค.ศ.2017 พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี เดินทางมาเยี่ยมเยียนกลุ่มคริสตชน วัดนักบุญลูซีอา บ้านคำใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น *พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10.30 น. หลังพิธีฯ... พระคุณเจ้าได้ใช้โอกาสนี้สนทนา สอบถาม พูดคุยกับลูกวัดอย่างใกล้ชิดเป็นกันเอง ก่อนรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน...**ในภาคบ่าย พระคุณเจ้าลือชัย พร้อมด้วยคุณพ่อขาย C.Ss.R. เจ้าอาวาส ส่งศีลแก่ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมาวัดได้ และได้เยี่ยมเยียนตามบ้านสัตบุรุษในชุมชน ไต่ถามถึงถามสารทุกข์สุขดิบกับพี่น้องอย่างใกล้ชิด...ขอโมทนาคุณพระเจ้าที่ได้ประทานพระพรอันอุดมให้แก่ชุมชนแห่งความเชื่อนี้เสมอไป ***

พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย
เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ
โอกาสฉลองพระเยซูเจ้าทรงประจักษ์พระวรกายต่อหน้าอัครสาวก
วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2017 พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10.30 น. ณ วัดนักบุญลูซีอา บ้านคำใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ***ปัจจุบัน คุณพ่อโจเซฟ ขาย C.Ss.R. คณะพระมหาไถ่ เป็นเจ้าอาวาส***