วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2017 ฉลองวัดนักบุญยูดาห์ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี และฉลอง 25 ปีแห่งพระพร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา บ้านดุง จ.อุดรธานี

คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เจ้าอาวาส และสัตบุรุษได้ต้อนรับพระสังฆราช ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี  โดยมีขบวนฟ้อนรำจากชมรมผู้สูงอายุบ้านโพนสูง  และการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านดุงเวลา 10.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ โมทนาคุณพระเจ้าโดยมีพระสงฆ์ นักบวช ซิสเตอร์ และพี่น้องสัตบุรุษจำนวนมากร่วมในพิธี...หลังพิธีฯ รับประทานอาหาร ชมการแสดงต่าง ๆและปิดท้ายด้วยการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2017 ฉลองวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล บ้านน้อยสามเหลี่ยม อ.เมือง จ.ขอนแก่น ประจำปี 2017 โดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี เป็นประธานในพิธี   พระสงฆ์ นักบวช ซิสเตอร์ และสัตบุรุษจากที่ต่าง ๆ เดินทางมาร่วมงานจำนวนมาก... พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.30 น. ในโอกาสนี้ พระสังฆราชได้โปรดศีลมหาสนิทและศีลกำลังแก่นักเรียนชาย-หญิง จำนวน 5 คน   นับเป็นพระพรที่พระเจ้าโปรดประทานแก่ชุมชนแห่งความเชื่อนี้เสมอมา หลังพิธีฯ รับประทานอาหารพร้อมชมการแข่งขันกีฬาจากนักเรียนในเครือโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาและทีมคณะครูมหาไถ่VSทีมพระสงฆ์สังฆมณฑลอุดรธานี :ปัจจุบัน : คุณพ่อประวัติ ญวนเหนือ. เป็นเจ้าอาวาส

วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม ค.ศ. 2017 เวลา 08.00 น. ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย คุณพ่อลอเรนซ์ พรภิรมย์ บุญทรัพย์ ประธานพิธี ร่วมด้วยคุณพ่อเปโตร สุรินทร์ อยู่สุข

: ปัจจุบัน คุณพ่อลอเรนซ์ พรภิรมย์ บุญทรัพย์ เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ, คุณพ่อยอห์น ปรีชา สหายแก่น เป็นคุณพ่อปลัดฯ

** ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00 และ 17.00 น. **

++ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น. พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น. ++

พระสงฆ์ นักบวช ซิสเตอร์ พี่น้องสัตบุรุษและสามเณรเล็ก บ้านเณรสันติราชาอุดรธานี

ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ โมทนาคุณพระเจ้า โอกาสคล้ายวันเกิด พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี เวลา 06.30 น. วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม ค.ศ. 2017 ณ วัดน้อย บ้านมารดาพระสงฆ์ อุดรธานี