วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม ค.ศ.2017 พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี เดินทางมาเยี่ยมเยียนกลุ่มคริสตชน วัดนักบุญลูซีอา บ้านคำใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น *พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10.30 น. หลังพิธีฯ... พระคุณเจ้าได้ใช้โอกาสนี้สนทนา สอบถาม พูดคุยกับลูกวัดอย่างใกล้ชิดเป็นกันเอง ก่อนรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน...**ในภาคบ่าย พระคุณเจ้าลือชัย พร้อมด้วยคุณพ่อขาย C.Ss.R. เจ้าอาวาส ส่งศีลแก่ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมาวัดได้ และได้เยี่ยมเยียนตามบ้านสัตบุรุษในชุมชน ไต่ถามถึงถามสารทุกข์สุขดิบกับพี่น้องอย่างใกล้ชิด...ขอโมทนาคุณพระเจ้าที่ได้ประทานพระพรอันอุดมให้แก่ชุมชนแห่งความเชื่อนี้เสมอไป ***

พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย
เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ
โอกาสฉลองพระเยซูเจ้าทรงประจักษ์พระวรกายต่อหน้าอัครสาวก
วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2017 พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10.30 น. ณ วัดนักบุญลูซีอา บ้านคำใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ***ปัจจุบัน คุณพ่อโจเซฟ ขาย C.Ss.R. คณะพระมหาไถ่ เป็นเจ้าอาวาส***

วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2017 เวลา 08.00 น. ณ ศาลาพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี

: ปัจจุบัน คุณพ่อลอเรนซ์ พรภิรมย์ บุญทรัพย์ เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ, คุณพ่ออังเฮล เบเคริล คุณพ่อปลัดฯ

วันเสาร์ที่ 29 กรกฏาคม 2017 ฉลองวัดนักบุญอันนา กุมภวาปี จ.อุดรธานี ประจำปี 2017 โดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี เป็นประธานในพิธี   พระสงฆ์ นักบวช ซิสเตอร์ และสัตบุรุษจากที่ต่าง ๆ เดินทางมาร่วมงานจำนวนมาก... พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.30 น. ในโอกาสนี้ พระสังฆราชได้โปรดศีลกำลังแก่นักเรียนชาย-หญิง จำนวน 5 คน   นับเป็นพระพรที่พระเจ้าโปรดประทานแก่ชุมชนแห่งความเชื่อนี้เสมอมา หลังพิธีฯ รับประทานอาหารพร้อมชมการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี จ.อุดรธานี ปัจจุบัน : คุณพ่อฟรังซิสโก วีระศักดิ์ สุภาเพิ่ม, C.M. เป็นเจ้าอาวาส