วันพุธที่ 28 มี.ค. 2018 พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

พิธีบูชาขอบพระคุณระลึกถึง พระสังฆราชยอร์ช ยอด พิมพิสาร, C.Ss.R. 100 วันการจากไป…วันอังคารที่ 27 มีนาคม ค.ศ.2018 เวลา 10.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี เสร็จพิธีสวดที่หลุมของท่าน

อาทิตย์ใบลาน (Palm Sunday) วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2018 ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี

บ่ายวันที่ 24 มีนาคม 2018 พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย มอบเกียรติบัตรและร่วมยินดีกับเหล่าเยาวชนผู้ได้มีส่วนร่วมและเข้าร่วมค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิก 4 สังฆมณฑลอีสาน ครั้งที่ 10 “10 ปี น้องพี่เยาวชนคาทอลิก 4 สังฆมณฑลอีสาน” ณ วัดพระคริสตประจักษ์ นาบัว ระหว่างวันที่ 19-23 มีนาคม 2018 ที่ผ่านมา