2019 10 12

ฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม เขต ขอนแก่น และ ฉลองประจำปีวัดนักบุญเยราร์ด จ.ขอนแก่น
วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม ค.ศ. 2019 ณ วัดนักบุญเยราร์ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น
เวลา 9.00 น. พระสงฆ์, นักบวช, คณะครู, นักเรียน และ พ่อแม่พี่น้องสัตบุรุษร่วมกัน
ต้อนรับ พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา ขอนแก่น พระคุณเจ้าเป็นประธานในพิธี
เปิดงานฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม เขต ขอนแก่น ก่อนรับชมการแสดง
จากน้องๆ นักเรียนปืดท้ายด้วยการรับชมนิทรรศการ ณ บริเวณลานวัดนักบุญเยราร์ด
เวลา 10.30 น. พระสังฆราขยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประทานพิธีบูชาขอบพระคุณ
ในโอกาสนี้ มีน้องๆ เด็กเล็ก และ เยาวชน ได้ทำการเข้า
พิธีรับศีลมหาสนิท จำนวน 7 คน และ พิธีรับศีลกำลัง จำนวน 6 คน
หลังพิธีฯ พระคุณเจ้าทำการเสก และ มอบสายประคำเป็นที่ระลึกแก่บรรดาผู้รับศีล
ก่อนพระสังฆราช, พระสงฆ์, นักบวช คณะครู, นักเรียน และ พ่อแม่พี่น้องสัตบุรุษ
จะรับประทานอาหารกลางวัน และ รับชมการแสดงต่างๆ จากน้องๆ นักเรียนร่วมกัน

2019 10 08

พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสวันแห่งการคืนดี
โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี ร่วมกับ
พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ประมุขสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
และ คุณพ่อยอห์น สมพงษ์ เตียวตระกูล, C.Ss.R.
วันอังคารที่ 8 ตุลาคม ค.ศ.2019 เวลา 14.00 น.
ณ วัดน้อยแม่พระองค์อุปถัมภ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ จ.อุดรธานี

2019 10 06

พิธีบูชาขอบพระคุณอาทิตย์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา
โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม ค.ศ.2019 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
หลังพิธีฯ ในโอกาสนี้ที่พระคุณเจ้ามาเป็นประธาน ในพิธีปิด ค่ายคำสอน อุดรธานี เขต 2 พระคุณเจ้า
ได้ทำการเสก และ มอบสายประคำเป็นที่ระลึกให้แก่บรรดาน้องๆ ผู้มาเร่วมค่ายในครั้งนี้

2019 10 05

ฉลอง 125 ปี ชุมชนความเชื่อคริสตชนลุ่มน้ำโขง วัดแม่พระลูกประคำ เวียงคุก จ.หนองคาย
วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม ค.ศ.2019 10.00 น. คุณพ่อไมเกิ้ล วัฒนา ศรีวรกุล, C.Ss.R.เจ้าอาวาส,
พระสงฆ์, บรรดานักบวช, ซิสเตอร์, คณะครู, น้องๆ นักเรียน และ พี่น้องสัตบุรุษ ให้การต้อนรับ
พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
ก่อนร่วมในพิธีถวายดอกไม้แก่รูปพระแม่มารีย์ ปิดท้ายด้วย
การชมนิทรรศการ125 ปี วัดแม่พระลูกประคำและ การแสดงนาฏศิลจากสัตบุรุษ บ้านเวียงคุก
10.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ พระคุณเจ้าประธานพิธี โอกาสนี้มีเยาวชนเข้าพิธีรับศีลกำลังจำนวน 24 คน
หลังพิธีฯ พระคุณเจ้า ทำการเสก และ มอบสายประคำเป็นที่ระลึกให้แก่น้องๆ เยาวชนผู้รับศีลกำลัง
ก่อนพระสังฆราช, พระสงฆ์, นักบวช, คณะครู,น้องๆ นักเรียน และ บรรดาพี่น้องสัตบุรุษจะร่วมกัน
รับประทานอาหารเที่ยง และ รบชมการแสดงต่างๆ ในโอกาส ฉลองวัดกประคำ เวียงคุก,
ฉลอง 125 ปี ชุมชนความเชื่อคริสตชนลุ่มน้ำโขง และ ฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม